JORAUS RY

Jorauksen säännöt

YHDISTYKSEN NIMI JA TARKOITUS

1§ Yhdistyksen nimi on Joraus.

2 § Yhdistyksen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

3 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Itä-Suomen yliopistossa aineenopettajiksi opiskelevien etujärjestönä ja yhdyssiteenä ja kehittää jäsentensä opiskeluoloja ja -mahdollisuuksia.

4 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. harjoittaa koulutuspoliittista edunvalvontaa tekemällä kannanottoja ja aloitteita
2. järjestää opintomatkoja ja koulutustilaisuuksia jäsenilleen
3. tarjoaa jäsenistölleen illanviettoja ja vapaa-ajan harrastus- ja virkistystilaisuuksia
4. pitää yhteyttä muihin opiskelijajärjestöihin ja vastaaviin yhteisöihin.

5 § Toimintansa tukemiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksua, jonka suuruudesta päätetään kevätkokouksessa. Sen lisäksi yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia sekä järjestää maksullisia huvi- ja virkistystilaisuuksia.

 

YHDISTYKSEN JÄSENET

6 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Itä-Suomen yliopistossa aineenopettajaksi opiskeleva henkilö tai muu henkilö, jonka yhdistyksen kokous jäseneksi hyväksyy. Jäsenien saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksella tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 § Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on puhe-, esitys- ja äänioikeus ja hän on vaalikelpoinen.

 

YHDISTYKSEN TALOUS JA HALLINTO

8 § Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.

9 § Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävä elin on yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää sen hallitus.

10 § Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

11 § Yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä loka-marraskuussa. Yhdistyksen kevätkokous eli vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa. Hallitus kutsuu kokoukset koolle. Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo asioiden hoidon niin vaativan tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten vaatii.

12 § Kutsu yhdistyksen syys- tai kevätkokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta. Milloin yhdistyksen äänioikeutetut jäsenet ovat vaatineet yhdistyksen kokousta koolle kutsuttavaksi, on hallituksen kutsuttava kokous koolle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vaatimuksen jättämisestä. Kokouskutsut julkaistaan Jorauksen ilmoitustaululla ja sähköpostilistalla.

13 § Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.  - kokouksen avaus

2.  - valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa

3.  - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.  - hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.  - vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

6.  - valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7.  - valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan tulevan toimikauden hallintoa ja tilejä

8.  - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.  - kokouksen avaus

2.  - valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa

3.  - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.  - hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.  - esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6.  - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.  - vahvistetaan jäsenmaksun suuruus

8.  - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

YHDISTYKSEN HALLITUS

14 § Yhdistyksen hallitus valitaan syyskokouksessa. Hallituksen toimikausi on sama kuin yhdistyksen toimikausi. Yksittäinen hallituksen jäsen voi jättää tehtävänsä heti. Milloin hallitus tai sen jäsen eroaa kesken toimikauden, valitaan uusi hallitus tai sen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

15 § Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen toimeenpanevana elimenä. Sen tehtävä on erityisesti:

valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksessa esille tulevat asiat,
laatia yhdistyksen talousarvio ja toimintakertomus,
- hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

16 § Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdesta kymmeneen (2-10) muuta jäsentä, jotka ovat mahdollisimman monen eri pääaineen edustajia. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kaksi muuta on läsnä. Yli kuusihenkisestä hallituksesta tulee kuitenkin olla läsnä vähintään puolet puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina.

17 § Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Se, mitä näissä säännöissä on sanottu menettelystä yhdistyksen kokouksessa, on soveltavin osin voimassa myös menettelyssä hallituksen kokouksessa.

18 § Yhdistyksen puheenjohtajan tehtävä on johtaa puhetta hallituksen kokouksissa, valvoa hallituksen kokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpanoa, johtaa yhdistyksen toimintaa sekä kutsua koolle hallituksen kokoukset. Lisäksi puheenjohtajan tehtävänä on pitää yhteyttä toiminnan kannalta tarpeellisiin henkilöihin sekä edustaa yhdistystä.

Varapuheenjohtajan tehtävänä on toimia puheenjohtajan apuna sekä hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä.

Sihteerin tehtävänä on pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksista, huolehtia yhdistyksen arkistosta sekä hoitaa jäsenluetteloa yhdessä taloudenhoitajan kanssa.

Taloudenhoitajan tehtävänä on huolehtia yhdistyksen varainkäytöstä ja kirjanpidosta sekä laatia tilinpäätös. Lisäksi taloudenhoitajan tehtävänä on hoitaa jäsenluetteloa yhdessä sihteerin kanssa.

 

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

19 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

20 § Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

21 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, kummassakin vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä paikkakunnalla suoritettavaan opetusharjoittelun tukemiseen yhdistyksen purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.

 

Hyväksytty vuosikokouksessa 14.1.2013.

Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallitukseen 12.9.2013.